Tombola august 2019

 

"Castigatorul Tombolei „Vara asta cumperi și câștigi cu VIVA MALL” este Oancea Denisa, din Bucuresti".

REGULAMENT OFICIAL „Vara asta cumperi și câștigi cu VIVA MALL”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Tombola este organizata si desfasurata de SC VIENALBIS CONCEPT S.R.L. , o societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14656/2018, avand codul unic de inregistrare CUI 39991456, cu sediul social in str. CEAIKOVSKI, nr. 7, sc. B, et. 3, ap. 24, sector 2, Bucuresti, Romania (denumita in continuare "Organizator").

Participantii la tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este intocmit si facut public pe site-ul www.vivamall.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa prezentarea acestor modificari pe site-ul mentionat mai sus.

Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea de catre participanti a Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Tombolei.

Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.


SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA TOMBOLEI

Tombola este organizata si se desfasoara exclusiv online, pe site-ul vivamall.ro, in perioada 01.08.2019 – 31.08.2019.


SECTIUNEA 3. MECANISMUL TOMBOLEI

Participantii la tombola sunt cei care:

- cumpara produse de pe site-ul vivamall.ro in perioada 01 august 2019 – 31 august 2019;

- introduc in comanda urmatoarele date personale: nume si prenume, numar de telefon, adresa e-mail si de livrare a produselor comandate;

- bifeaza „Particip la Tombola”, din pagina de comanda;Criterii de participare:

Persoanele care au achizitionat un singur produs de pe site-ul vivamall.ro, pe intreaga perioada a tombolei, dar au returnat Organizatorului produsul achizitionat, nu participa la Tombola.

Tombola este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice/juridice cu domiciliul/ resedinta in Romania, care achizitioneaza unul sau mai multe produse comercializate de catre Organizator pe intreaga perioada a Tombolei.

Varsta minima de participare este 18 ani impliniti la data participarii la Tombola.

Participantii trebuie sa fie posesori de BI/CI valabil.

O persoana nu poate participa in numele altei persoane.

Nu pot participa la Tombola angajatii Organizatorului tombolei, S.C. VIENALBIS CONCEPT S.R.L., precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

Participarea la tombola constituie acordul ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice pe site-ul vivamall.ro si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre Organizator. Castigatorul premiului Tombolei este de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest efect asa cum o cere Organizatorul.

Participantii la Tombola inteleg si permit Organizatorului introducerea in baza de date a Tombolei a datelor cu caracter personal, introduse in comanda, acestea fiind utilizate strict in scopul derularii caestei Tombole.

Tombola se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la contact@vivamall.ro, pe intreaga durata a tombolei.


SECTIUNEA 4. PREMIUL TOMBOLEI

Toate persoanele care participa la Tombola si indeplinesc toate criteriile de participare se califica pentru extragerea la sorti a urmatorului premiu:

1 * Espressor cafea Hausberg HB 3710, 650W, in valoare de 189 Lei (unasutaoptzecisinoua).

Acesta se va acorda prin tragere la sorti in mediul electronic, prin intermediul site-ului random.org. Premiul nu poate fi inlocuit cu alte bunuri sau servicii si nu se poate oferi contravaloarea in bani a acestuia.


SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Organizatorul va extrage electronic premiul in data de 20 septembrie 2019, prin intermediul site-ului random.org. Extragerea premiului se va face astfel: Organizatorul va extrage 1 castigator, cat si 2 castigatori de rezerva, prin generarea unei pozitii care este atribuita unui participant. Castigatorul premiului va fi anuntat public pe site-ul Oraganizatorului: www.vivamall.ro, in data de 20 septembrie 2019, ora 12.00.

Pentru acordarea premiului, castigatorul va fi notificat de catre Organizator prin e-mail, la adresa mentionata in comanda de catre castigator, in data de 20 septembrie 2019. Castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului un e-mail la contact@vivamall.ro, de pe adresa de e-mail mentionata in comanda si la care a primit notificarea Organizatorului privind castigarea premiului, in care sa ataseze copia CI si sa mentioneze adresa locatiei unde doreste sa fie expediat premiul castigat, pentru a intra in posesia acestuia si a semna Procesul de predare-primire al premiului. Daca in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la anuntarea si notificarea castigatorului, acesta nu revendica premiul, castigatorul isi pierde dreptul de a revendica premiul, iar Organizatorul va desemna castigator primul dintre castigatorii de rezerva, urmand aceeasi procedura de informare si revendicare. In cazul in care, castigatorul si/sau castigatorii de rezerva nu indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament, premiile se anuleaza si intra in proprietatea Organizatorului.

Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantul declarat castigator) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

Daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;

Daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei, care a savarsit frauda, returnarea premiului.

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, Organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal in care va consemna:

Data si locul desfasurarii extragerii;

Numele si prenumele castigatorului;

Valoarea premiului acordat;


Procesul-verbal de predare-primire a premiului se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.


SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la tombola, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In vederea organizarii Tombolei si a executarii obligatiilor si drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime precum : extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de tombole, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti, VIENALBIS CONCEPT S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor, actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 6.1 sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail si de domiciliu si numarul de telefon al Participantilor. Numele si prenumele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul Organizatorului, www.vivamall.ro, conform OG nr. 99/2000. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie insa refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la aceasta Tombola. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior, in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la contact@vivamall.ro.

Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre VIENALBIS CONCEPT S.R.L., astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole.


SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

In numele castigatorului, Organizatorul Tombolei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 227/2015, art. 108-110, privind Codul Fiscal.

Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus. Prin simpla participare la Tombola, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA SI INCETAREA TOMBOLEI

Prezenta tombola poate inceta inainte de data stabilita in SECTIUNEA 2 din prezentul Regulament Oficial in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul, prin intermediul site-ului vivamall.ro cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendarea/ incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/ incetarii Tombolei.


SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.vivamall.ro. Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al tombolei, va rugam sa trimiteti un mail la contact@vivamall.ro, incepand cu data de 01.08.2019.

Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.


S.C. VIENALBIS CONCEPT S.R.L.